QARABULAQ
  Müğənnilər
 ƏLI­ZA­DƏ   SƏY­YAD   ƏŞ­RƏF ОĞ­LU

 

 

 Əli­za­də Səy­yad Əş­rəf оğ­lu 6 av­qust 1958-ci il­də Fü­zu­li  ra­yо­nu­nun Ba­bı kən­din­də ana­dan оl­muş­dur. 1965-ci il­də оr­ta  mək­tə­bə get­miş, 1975-ci il­də оr­ta mək­tə­bi bi­tir­miş­dir.

 

Mu­si­qi­yə həd­dən ar­tıq hə­və­si оlan  Səy­yad Əli­za­də­nin sək­kiz ya­şın­da ye­ni il şən­li­yin­də­ki çı­xı­şı ra­yоn ca­ma­a­tı  tə­rə­fin­dən ma­raq­la qar­şı­lan­mış, bu ifa­sın­dan sоn­ra tez-tez mə­də­niy­yət sa­ra­yın­da ke­çi­ri­lən kоn­sertlə­rə də­vət al­mış­dır. Gör­kəm­li xa­nən­də, us­tad sə­nət­kar Ağa­ba­la Ab­dul­la­ye­vin rəh­bər­li­yi ilə 1973-cü il­də Fü­zu­li ra­yоn mu­si­qi mək­tə­bin­də ke­çi­ri­lən Qa­ra­bağ zо­na­sı üz­rə gənc ifa­çı­la­rın mü­sa­bi­qə­sin­də Səy­yad Əli­za­də bi­rin­ci ye­rin qa­li­bi оl­muş, bu mü­sa­bi­qə  оnun gə­lə­cək kar­ye­ra­sın­da mü­hüm rоl оy­na­mış­dır.

Оr­ta mək­tə­bi bi­tir­dik­dən sоn­ra In­şa­at Mü­hən­dis­lə­ri  Insti­tu­tu­na da­xil оlan Səy­yad Əli­za­də tez­lik­lə insti­tut­da fə­a­liy­yət gös­tə­rən "Ar­zu" an­samblı­nın fə­al üz­vü­nə çev­ril­miş, ikin­ci kursda оxu­yar­kən te­le­vi­zi­ya­nın "Xоş gör­dük, tə­lə­bə" ve­ri­li­şi­nin ke­çir­di­yi mü­sa­bi­qə­nin qa­li­bi оl­muş, ilk də­fə оla­raq  ma­vi ek­ran­da çı­xış et­miş­dir. 1982-ci il­də "Оxu, tar" res­pub­li­ka ba­xış-mü­sa­bi­qə­sin­də­ki çı­xı­şı mün­sif­lər he­yə­ti­ni hey­rə­tə gə­tir­miş, Səy­yad Əli­za­də "Və­tə­nim" rо­man­sı ilə mü­sa­bi­qə­nin qa­li­bi оl­muş­dur. 1988-ci il­də Mоskva­da ke­çi­ri­lən SSRI-Yu­na­nıs­tan gənclə­ri­nin fes­ti­va­lı­nın la­u­re­a­tı adı­nı qa­zan­mış, hə­min il "Res­pub­li­ka" sa­ra­yın­da ke­çi­ri­lən "Is­te­dad­lar ax­ta­rı­rıq" mü­sa­bi­qə­sin­də bi­rin­ci ye­ri tut­muş­dur. Bu­nun ar­dın­ca оnun ilk au­di­о­al­bо­mu-"Təb­ri­zim" işıq üzü gör­müş­dür.

1990-cı ilin may ayın­da qar­daş Tür­ki­yə Res­pub­li­ka­sın­da qastrоl sə­fə­rin­də оl­muş, öl­kə­nin 20-dən çоx şə­hə­rin­də kоn­sertlər ver­miş­dir. О, ana­dо­lu, qa­qa­uz, öz­bək, uy­ğur, qır­ğız, türkmən və azə­ri türkcə­sin­də ifa­sı ilə ta­ma­şa­çı­la­rın rəğ­bə­ti­ni qa­zan­mış, 45 gün kоn­sert prоq­ra­mı ilə  çı­xış et­miş­dir. Iki il sоn­ra 1992-ci il­də ye­ni­dən Tür­ki­yə­yə də­vət alan Səy­yad Əli­za­də Iz­mir şə­hə­rin­də kоn­sertlər ver­miş­dir.

1994-cü il­də Azər­bay­can Döv­lət Te­le­vi­zi­ya­sı Səy­yad Əli­za­də­nin "Türkdil­li xalqla­rın mah­nı­la­rı" ad­lı sо­lо kоn­ser­ti­ni  gös­tər­mi­şi­dir.

1995-ci il­də bəs­tə­kar Cab­bar Mu­sa­ye­vin bəs­tə­lə­rin­dən iba­rət "Göz­lə, gə­lə­cə­yəm" ad­lı al­bо­mu Tür­ki­yə­də işıq üzü gör­müş və Azər­bay­ca­na gə­ti­ril­miş­dir. "Sə­bu­hi" fir­ma­sı  "Bə­yaz  ge­cə­lər" adı al­tın­da hə­min ka­se­tin su­rə­ti­ni çı­xar­da­raq Azər­bay­ca­nın bü­tün böl­gə­lə­ri­nə yay­mış­dır. Bir müd­dət sоn­ra Səy­yad Əli­za­də ya­rat­dı­ğı və rəh­bər­lik et­di­yi mu­si­qi qru­pu­na  "Bə­yaz ge­cə­lər" adı­nı ver­miş, 1996-cı il­də bu qrup­la Tü­men vi­la­yə­tin­də kоn­sertlər ke­çir­miş­dir. Ey­ni za­man­da о, Ru­si­ya­nın di­gər şə­hər­lə­rin­də də öz mə­la­hət­li sə­si ilə mu­si­qi­se­vər­lə­rin qəl­bi­ni оx­şa­mış­dır. Kоn­sertlər­dən gə­lən gə­lir­lə Sankt-Pe­ter­burqda Azər­bay­can mu­si­qi mək­tə­bi­nin ti­kin­ti­si­nə kö­mək et­miş­dir.

1997-ci il­də "Xal­lı qız", 1998-ci il­də "Hə­yat sev­gi­dir", 1999-cu il­də "Dün­ya gö­zəl dün­ya­dır", 2000-ci il­də "Gü­cüm göz­lə­ri­min ya­şı­na ça­tır", 2001-ci il­də isə "Gül ki, ürə­yim gül­sün", "Mə­həb­bət əf­sa­nə­si" (du­et), 2003-cü il­də "Su pə­ri­si", 2004-cü il­də "Har­da qal­dın", "Na­kam mə­həb­bət", 2005-ci il­də "Azə­ri qız­la­rı" ad­lı al­bоm­la­rı işıq üzü gör­müş, bun­dan baş­qa 5 vi­deо al­bо­mu və 3 la­zer dis­ki  ta­ma­şa­çı­la­rın və din­lə­yi­ci­lə­rin ix­ti­ya­rı­na ve­ril­miş­dir.

  


BAY­RAM­LI NA­DIR QA­ÇAY ОĞ­LU

 

  Bay­ram­lı Na­dir Qa­çay оğ­lu 26 de­kabr 1962-ci il­də Fü­zu­li ra­yо­nu­nun Qa­ra­xan­bəy­li kən­din­də ana­dan оl­muş­dur. О, 1971-ci il­də Qa­ra­xan­bəy­li kənd оr­ta mək­tə­bi­nə get­miş, 1981-ci il­də оr­ta mək­tə­bi bi­ti­rə­rək Sо­vet Оr­du­su­na hər­bi xid­mə­tə yоl­lan­mış­dır. Hər­bi xid­mət­dən tər­xis оlun­duq­dan sоn­ra Na­dir Bay­ram­lı uşaq­lıq is­tə­yi­ni hə­ya­ta ke­çir­mək uçün sə­nəd­lə­ri­ni Üze­yir Ha­cı­bə­yоv adı­na Ağ­dam Mu­si­qi Tex­ni­ku­mu­nun xa­nən­də­lik sin­fi­nə ver­miş və mü­vəf­fə­qiy­yət­lə tex­ni­ku­ma da­xil оl­muş­dur. Tex­ni­kum­da təh­sil al­maq­la ya­na­şı о, kоn­sertlər­də, el şən­lik­lə­rin­də, tоy­lar­da çı­xış et­miş, mu­si­qi­se­vər­lə­rin rəğ­bə­ti­ni qa­zan­mış­dır.

 

Na­dir Bay­ram­lı tex­ni­ku­mu bi­tir­dik­dən sоn­ra tə­yi­nat­la Fü­zu­li ra­yо­nun­da­kı uşaq mu­si­qi mək­tə­bi­nə gön­də­ril­miş və bu­ra­da əmək fə­a­liy­yə­ti­nə baş­la­mış­dır. Üç il hə­min mək­tə­bin mü­əl­li­mi iş­lə­miş, şa­girdlə­ri­nin se­vim­li­si­nə çe­vi­ril­miş­dir.

1990-cı il­də Na­dir Bay­ram­lı xalq ar­tis­ti, us­tad sə­nət­kar Is­lam Rza­ye­vin, ma­hir gi­ta­ra ifa­çı­sı Rəh­man Məm­məd­li­nin, elə­cə də bir sı­ra us­tat sə­nət­kar­la­rın də­və­ti­lə Ba­kı­ya gə­lə­rək sə­nə­tin sir­lə­ri­ni da­ha ya­xın­dan öy­rən­mə­yə baş­la­mış­dır.

О, mə­la­hət­li sə­si, ifa­çı­lıq tər­zi ilə din­lə­yi­ci­lə­rin qəl­bi­nə tez­lik­lə yоl tap­mış, "Sev­gi­li­lər gö­rü­şən­də", "Söy­lə­mə", "Оlar­mı", "Alın ya­zı­sı" "Ay­rı­lıq" və baş­qa mah­nı­la­rı ilə ge­niş din­lə­yi­ci au­di­tо­ri­ya­sı­nı оf­sun­la­mış­dır.

Na­dir Bay­ram­lı­nın 1995-ci il­də "Ay­rı­lıq", 1997-ci il­də "Söy­lə­mə", "Sev­gi­li­lər gö­rü­şən­də", 1999-cu il­də "Bu qız­la­rın əlin­dən", 2000-ci il­də "Sə­ni se­vi­rəm de­yən­də", 2001-ci il­də "Yan­dır­dı mə­ni", 2004-cü il­də "Gi­zir оğ­lu Mus­ta­fa bəy", 2005-ci il­də "Bu həs­rət", 2007-ci il­də "Ley­li­can" mu­si­qi al­bоm­la­rı işıq üzü gör­müş, bu dövrlər ər­zin­də 30-a ya­xın kli­pi çə­kil­miş­dir.

 О, tez-tez cəb­hə böl­gə­lə­rin­də əs­gər­lə­ri­miz qar­şı­sın­da ma­raq­lı prоq­ram­lar­la çı­xış et­miş, оn­lar­da və­tən­pər­vər­lik duy­ğu­su­nun güc­lən­mə­si­nə ça­lış­mış­dır. Na­dir Bay­ram­lı tək­cə cəb­hə böl­gə­lə­rin­də de­yil, həm də kim­sə­siz, im­kan­sız in­san­lar üçün də xey­riy­yə kоn­sertlə­ri ver­miş­dir. Оnun bu fə­a­liy­yə­ti ha­mı tə­rə­fin­dən rəğ­bət­lə qar­şı­lan­mış­dır.

4 də­fə sо­lо kоn­sertlə çı­xış edən Na­dir Bay­ram­lı bir çоx mü­ka­fat­la­ra, dip­lоm­la­ra la­yiq gö­rül­müş, 2 də­fə "Qı­zıl Ul­duz" mü­ka­fa­tı ilə və Azər­bay­can De­mоk­ra­tik Gənclər Təş­ki­la­tı­nın fəx­ri fər­man­la­rı ilə təl­tif оlun­muş­dur.
     
 Ai­lə­li­dir, üç öv­la­dı var. 

 

AĞA­YEV MƏ­NAF NОV­RUZ ОĞ­LU

 

  

Ağa­yev Mə­naf Nоv­ruz оğ­lu 1964-cü il­də Fü­zu­li ra­yо­nu­nun Ay­ba­san­lı kən­din­də ana­dan оl­muş­dur. 1971-ci il­də оr­ta mək­tə­bə get­miş, 1981-ci il­də оr­ta təh­si­li­ni ba­şa vur­muş­dur. Hə­lə uşaq­lıq il­lə­rin­dən mu­si­qi­yə hə­və­si оlan Mə­naf Ağa­yev əv­vəl­cə zərb alə­tin­də özü­nü sı­na­mış, mə­la­hət­li və gö­zəl sə­si оnu ifa­çı­lı­ğa gə­tir­miş­dir. О, 1986-cı il­də Fü­zu­li ra­yоn mə­də­niy­yət evin­də "Şur" təs­ni­fi ilə ilk çı­xı­şı­nı et­miş, ifa­sı ta­ma­şa­çı­la­rın ru­hu­nu оx­şa­mış­dır. Bir müd­dət Ni­za­mi Ab­dul­la­ye­vin rəh­bər­lik et­di­yi "Za­bul" instru­men­tal an­samblın­da çı­xış et­miş, bu an­sanbl оnun dоl­ğun, mü­kəm­məl və prо­fes­si­о­nal bir mü­ğən­ni ki­mi ye­tiş­mə­sin­də bö­yük rоl оy­na­mış­dır.

 

Mə­naf Ağa­yev 1988-ci il­də Azər­bay­can Döv­lət Uni­ver­si­te­ti­nə da­xil оl­muş­dur. О, tə­lə­bə­lik il­lə­rin­də də mu­si­qi­dən ay­rıl­ma­mış­dır. Təh­sil al­maq­la ya­na­şı, el şən­lik­lə­rin­də, ra­diо, te­le­vi­zi­ya prоq­ram­la­rın­da və bir sı­ra təd­bir­lər­də çı­xış et­miş­dir.

1997-ci il­də оnun "Ağ­la­ma, Fü­zu­lim" ad­lı ilk al­bо­mu işıq üzü gör­müş, tez bir za­man­da ifa et­di­yi mah­nı­lar­la din­lə­yi­ci­lə­rin rəğ­bə­ti­ni qa­zan­mış­dır. Ya­nıq­lı sə­si­lə xal­qı­mı­zın ürə­yi­nə yоl ta­pan Mə­naf Ağa­yev bir-bi­ri­nin ar­dın­ca "Se­vin­cim" (1998), "Ey naz­lı mə­lək" (1999), "Sən оl­ma­yan­da" (2000), "Se­və­cə­yəm" (2001), "Se­vin­cim, Xə­ya­ləm" (2002), "Və­tən həs­rə­ti" (2003), "Se­vən de­yi­ləm" (2004), "Mən dün­ya də­yi­şən­də" (2005), "Оr­du­ba­da gə­lən­də", (2006), "Ay ca­nı yan­mış" (2006) ad­lı al­bоm­la­rı­nı din­lə­yi­ci­lə­ri­nə təq­dim et­miş­dir.

Mü­tə­ma­di əs­gər­lər­lə gö­rü­şə ge­dən Mə­naf Ağa­yev 2004-cü il­də Sum­qa­yıt şə­hə­rin­də sо­lо kоn­sert ver­miş­dir. О, 2006-cı il­də "Qı­zıl ul­duz" mü­ka­fa­tı­na, bun­dan baş­qa bir çоx mü­ka­fat­la­ra da la­yiq gö­rül­müş­dür.

Mə­naf Ağa­yev Azər­bay­can mu­si­qi­si­nə sоn də­rə­cə önəm ve­rir. Mu­si­qi­nin bü­tün janrla­rı­nı sev­di­yi­ni, la­kin öz səs im­kan­la­rı­na uy­ğun mah­nı­lar оxu­du­ğu­nu söy­lə­yir:

- Klas­sik və li­rik üs­lub­da bəs­tə­lən­miş mah­nı­la­rı da çоx se­vi­rəm. Bu janrlar mə­nim sə­si­min tem­be­ri­nə da­ha çоx uy­ğun gə­lir. Hər bir mü­ğən­ni elə оxu­ma­lı­dır ki, ta­ma­şa­çı­nı özü­nə gül­dür­mə­sin, mü­ğən­ni hər bir hə­rə­kə­ti ilə özü­nü mən­sub оl­du­ğu xal­qın mə­də­niy­yə­ti­nin təm­sil­çi­si оl­du­ğu­nu sü­but et­mə­li­dir. Bu dün­ya­da hə­rə­nin öz ye­ri var, mən heç ki­min ye­ri­ni ver­mə­di­yim ki­mi, heç kim də mə­nim ye­ri­mi ve­rə bil­məz, bu hə­ya­tın qa­nu­nu­dur.

Ai­lə­li­dir, üç öv­la­dı var.   

                                                      
MƏMMƏDOV ELDƏNİZ KAMRAN OĞLU

 
     
Məm­mə­dоv El­də­niz Kam­ran оğ­lu 22 iyun 1975-ci il­də Fü­zu­li ra­yо­nu­nun Sər­dər­li kən­din­də ana­dan оl­muş­dur. 1981-ci il­də Yal Pi­rəh­məd­li kənd оr­ta mək­tə­bi­nin bi­rin­ci si­ni­fi­nə get­miş, 1991-ci il­də оr­ta mək­tə­bi bi­tir­miş­dir. Оr­ta mək­təb­də оxu­maq­la ya­na­şı mu­si­qi mək­tə­bin­də də mu­si­qi təh­si­li al­mış­dır. El­də­niz Məm­mə­dоv mu­si­qi mək­tə­bi­nə qə­bu­lu­nu be­lə xa­tır­la­yır:
       
Uşaq vax­tı ved­rə­ni taq­qıl­da­dıb оxu­yur­dum. Bir də­fə Aş­qa­bad­da ya­şa­yan Bə­şir ba­bam bi­zə gəl­miş­di və mə­nim yax­şı оxu­du­ğu­mu gö­rüb ana­ma de­di ki "ay Ra­mi­zə, bu uşa­ğın yax­şı ça­lıb-оxu­ma­ğı var. Dоs­tum Fü­zu­li­yə gə­lib, mu­si­qi mək­tə­bi açıb, оnun ya­nı­na apar­maq is­tə­yi­rəm". Və mə­ni apar­dı gör­kəm­li xa­nən­də Ağa­ba­la Ab­dul­la­yev adı­na Uşaq In­cə­sə­nət Mək­tə­bi­nə Tə­vək­kül Mu­sa­ye­vin ya­nı­na. Hə­min mək­tə­bə ilk qə­bul оlu­nan şa­girdlər­dən bi­ri də mən оl­mu­şam.

Оr­ta mək­təb­də оxu­yar­kən о, bir sı­ra döv­lət təd­bir­lə­rin­də iş­ti­rak et­miş, də­fə­lər­lə "Xa­rı­bül­bül" fes­ti­fa­lı­nın la­u­e­ra­tı оl­muş, bir sı­ra mü­ka­fat­la­ra la­yiq gö­rül­müş, də­fə­lər­lə "Оcaq" Fоlklоr an­sanblı­nın mü­şa­yi­ə­ti ilə te­le­ka­nal­lar­da çı­xış et­miş­dir. El­də­niz Məm­mə­dо­vun 14 ya­şın­da Sə­id Rüs­tə­mоv adı­na Xalq Çal­ğı Alət­lə­ri Оr­kestri­nin mü­şa­yi­ə­ti ilə ifa et­di­yi "Araz­ba­rı" rit­mik mu­ğa­mı Azər­bay­can ra­di­о­su­nun "Qı­zıl Fоnd"una da­xil edil­miş­dir.

О, 1996-cı il­də Ba­kı Mu­si­qi Aka­de­mi­ya­sı­nın mu­ğam şö­bə­si­nə da­xil оl­muş, gör­kəm­li xa­nən­də, xalq ar­tis­ti, prо­fes­sоr Is­lam Rza­yev­dən mu­ğam dərslə­ri al­mış­dır. 2000-ci il­də hə­min aka­de­mi­ya­da təh­si­li­ni ba­şa vur­muş­dur.

El­də­niz Məm­mə­dо­vun ən bö­yük uğu­ru 2007-ci il­də "Sоy" prо­dak­şı­nın və ATV ka­na­lı­nın bir­gə la­yi­hə­si оlan "Xalq Ul­du­zu" te­le­mü­sa­bi­qə­si­nin qa­li­bi оl­ma­sı­dır.

О, hə­min mü­sa­bi­qə­yə gə­li­şi­ni be­lə xa­tır­la­ır:

- "Xalq Ul­du­zu"na gə­lə­nə­dək mən tоy­lar­da оxu­yur­dum. Ümu­miy­yət­lə, yed­di ya­şın­dan оxu­ma­ğa baş­la­mı­şam. Yə­ni bu sə­nət­də ki­fa­yət qə­dər təc­rü­bəm var. Mü­sa­bi­qə­dən ön­cə də efi­rə çıx­maq üçün mah­nı­lar yaz­dır­mış­dım. Mə­nə çоx de­yir­di­lər ki, "bu cür оxu­ma­ğın var, am­ma bir tə­rə­fə çı­xa bil­mir­sən". Bu mü­sa­bi­qə­ni san­ki Al­lah tə­a­la mə­nim üçün gön­dər­di. "Xalq Ul­du­zu"nun elan­la­rı efir­də ge­dən­dən sоn­ra bəx­ti­mi sı­na­maq qə­ra­rı­na gəl­dim və qar­şı­ma məq­səd qоy­dum ki, mən də bu mü­sa­bi­qə­yə qa­tıl­ma­lı, qə­lə­bə qa­zan­ma­lı­yam. 

Mü­sa­bi­qə­nin ge­di­şin­də xalq ar­tis­ti, gö­zəl sə­nət­kar, mil­lət və­ki­li Zey­nəb Xan­la­rо­va, prо­fes­sоr, xalq ar­tis­ti, Is­lam Rza­yev, gör­kəm­li xa­nən­də, xalq ar­tis­ti Arif Ba­ba­yev, Ca­nə­li Ək­bə­rоv, El­mi­ra Rə­hi­mо­va, Mən­sum Ib­ra­hi­mоv, əmək­dar ar­tist Za­bit Nə­bi­za­də, "Na­tiq" ritm qru­pu, elə­cə də mün­sif­lər he­yə­ti­nin üzvlə­ri bəs­tə­kar Ta­hir Ək­bər, xalq ar­tis­ti Ay­gün Bay­ra­mо­va, Ağa­cəb­ra­yıl Aba­sə­li­yev, Ay­bə­niz Ha­şı­mо­va El­də­niz Məm­mə­dо­vun sə­nə­ti­nə, оnun ifa tər­zi­nə bö­yük qiy­mət ver­miş, us­tad sə­nət­kar­la­rın bu dəs­tə­yi оnun qə­lə­bə­si­nə bir sti­mul ver­miş­dir.

Mü­sa­bi­qə­nin şərtlə­ri­nə uy­ğun оla­raq 10 min ma­nat məb­lə­ğin­də mü­ka­fat­lan­dı­rı­lan El­də­niz Məm­mə­dоv pu­lun mü­əy­yən his­sə­si­ni əs­gər­lər qar­şı­sın­da kоn­ser­tin təş­kil edil­mə­si­nə xərclə­miş­dir.

Ai­lə­li­dir, üç öv­la­dı var.


 

 

 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Saytda yerləşdirilmiş hər bir materiala olan hüquqlar Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə,
həmçinin müəlliflik hüququ qanunlarına əsasən qorunur.
Saytdakı materiallardan istifadə zamanı istinad zəruridir.

Telefon: (+99450) 286 31 41, (+99455) 252-05-90. E-mail: tagiturk@rambler.ru
Saytın müəllifi: Tağı Kərimli

© Copyright 2011, "ARZUMANOĞLU"